CHCEM PODPORIŤ UČITEĽOV v ich boji CHCEM POMÔCŤ ZDRAVOTNÝM SESTRÁM
SOM UČITEĽ a potrebujem pomoc

Časté otázky

Určite máte k mojej iniciatíve otázky.

Tie, ktoré by som kládol ja, som sformuloval nižšie. Ak máte akékoľvek ďalšie, kľudne mi ich adresujte na adresu pomoz@pomoz.sk, zodpoviem vám ich priamo a tie najčastejšie a najrelevantnejšie zverejním nižšie.

Ako transparentná je táto iniciatíva?

Cieľom iniciatívy je pomôcť. Preto je maximum informácií zobrazených na stránke pomoz.sk. Rešpektujem vôľu donorov zostať v anonymite, v takomto prípade na stránke nájdete len informáciu o výške príspevku bez ďalších informácií o donorovi.

Pre účely inicatívy bol založený transparentný účet, pohyby na tomto účte sú verejné a nemám možnosť akokoľvek zasahovať do zobrazenia transakcií na účte. Účet bol založený 27. 1. 2016, o 14:30 - v čase písania tohto textu nebol zoznam transparentných účtov na webstránke banky zatiaľ aktualizovaný.

Pri platbách prostredníctvom TatraPay a kariet VISA / MasterCard / Diners Club je overovanie transakcií technicky zabezpečené spoločnosťou WSO s. r. o., ktorá vystupuje ako sprostredkovateľ platby. Vybrané prostriedky za predchádzajúci účtovný deň sú zúčtovávané denne na transparentný účet.

Doplnené 27. 1. 2016 21:15 - prehľad úspešných online transakcií je možné sledovať v reálnom čase na stránke Prehľad online platieb.

Na aký účet sa prostriedky zbierajú?

Pre účely výzvy Pomôž svojmu učiteľovi bol 27.1.2016 založený transparentný účet vo FIO banke a. s., pobočke zahraničnej banky. Bankové spojenie na bezhotovostné príspevky:

Číslo účtu: SK3483300000002300931631
SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

Pred zaslaním príspevku bezhotovostným prevodom vám odporúčam vyplniť a odoslať formulár Chcem pomôcť. Po odoslaní formulára získate vlastný variabilný symbol, na základe ktorého budeme vedieť identifikovať vašu platbu a spracovať ju podľa vašich inštrukcií.

Upozornenie: zoznam pohybov na transparentnom účte je verejný. Okrem iného je zverejnený aj názov a číslo účtu odosielateľa platby. Pokiaľ si želáte prispieť anonymne (bez zverejnenia na webstránke), odporúčam vám využiť možnosť platby prostredníctvom TatraPay alebo využiť platbu kartou VISA / MasterCard / Diners Club.

Ako sú spracovávané platby prostredníctvom služby TatraPay a platby kartami VISA / MasterCard / Diners?

Služby autorizácie platieb online technicky zabezpečuje spoločnosť WSO s. r. o. Platby za predchádzajúci deň sú prevádzané denne na transparentný účet a v zozname transakcií sa odosielateľ platby zobrazí ako WSO s. r. o., obdobne sa transakcia zobrazí aj vo vašom bankovom výpise.

Prečo vidím rozdiel v celkovej sume zobrazenej na stránke (veľká zelená suma) a sume prostriedkov na transparentnom účte?

Pri elektronických platbách banka transakciu v reálnom čase autorizuje, na stránke sa platba priráta k celkovej sume a dar sa zobrazí v zozname Prehľad online platieb. K skutočnému prevodu prostriedkov na účet dochádza nasledujúci pracovný deň, v niektorých prípadoch maximálne do dvoch pracovných dní (napríklad transakcie realizované v nočných hodinách, počas dennej uzávierky v banke a podobne).

Pri platbách TatraPay v nočných hodinách počas dennej uzávierky TatraPay do systému pomoz.sk oznámi zlyhanie transakcie, pričom transakciu následne zúčtuje po ukončení dennej uzávierky. Štandardne vám o niekoľko minút alebo desiatok minút príde SMS správa, že prostriedky boli z vášho účtu prevedené, ale zo systému pomoz.sk dostanete email, že transakcia bola zamietnutá. Takéto transakcie ručne párujeme a v zozname darcov sa dodatočne zobrazíte najneskôr po zúčtovaní prostriedkov za príslušný deň na transparentný účet.

Počas víkendov a sviatkov sa platby elektronicky autorizujú, k skutočnému prevodu na transparentný účet dochádza zvyčajne v nasledujúci pracovný deň.

Pri bezhotovostných prevodoch priamo na transparentný účet a chybne uvedenom variabilnom symbole alebo neuvedenom variabilnom symbole sa prevod automaticky nespáruje a nezobrazí sa v Prehľade online platieb. Takéto transakcie takisto párujeme ručne a v Prehľade online platieb sa transakcia dodatočne zobrazí po ručnom spárovaní platby.

V Prehľade online platieb stav transakcie "Autorizovaná" znamená, že banka elektronicky potrdila platbu a "Zúčtovaná" znamená, že boli prostriedky skutočne prevedené na transparentný účet.

Môžem poslať príspevok konkrétnemu učiteľovi, kolektívu školy?

Áno, na tento účel slúži vo formulári Chcem pomôcť políčko "Odkaz, správa, poznámka" - sem uveďte vaše inštrukcie, ako máme s vaším príspevkom naložiť. Urobíme maximum pre to, aby sme vyhoveli vašim inštrukciám.

Kto môže žiadať o príspevok z vyzbieraných prostriedkov?

Štrajkujúci učitelia, ktorí o príspevok požiadajú od 1. 2. 2016 prostredníctvom formulára na stránke Potrebujem pomoc. O príspevok môže požiadať za učiteľa aj kolega alebo iná osoba, pokiaľ učiteľ sám nechce z akýchkoľvek dôvodov o príspevok žiadať sám.

Ako viete, že žiadatelia o príspevok sú skutoční, štrajkujú a potrebujú pomoc?

Každá žiadosť o príspevok bude v spolupráci s informáciami poskytnutými žiadateľmi v žiadosti vopred overená a autorizovaná overenou kontaktnou osobou na príslušnej škole, kde žiadateľ pôsobí. Verifikácii bude podliehať overenie pravdivosti údajov v žiadosti.

Ako budú prostriedky rozdelené?

Príspevky určené konkrétnym príjemcom budú smerované priamo osobám, ktorým ich donor chce poskytnúť. Príspevok slúži ako náhrada príjmu, ktorý štrajkujúci strácajú svojím aktívnym zapojením do štrajku. Preto bude horná hranica príspevku prepočítaná na počet dní, počas ktorých štrajkujúci nepracuje, maximálne do výšky mesačného príjmu štrajkujúceho.

Neadresné príspevky budú rozdelené medzi tri skupiny prijímateľov:

 1. existenčné problémy - napr. samoživiteľ, bez príbuzných s obmedzenými možnosťami podpory od okolia - 50% prostriedkov
 2. núdza - ako tak vyfungujem, niečo mi príbuzní pomôžu, ale aj tak som v mínuse s platením účtov - 33,5 % prostriedkov
 3. je to zlé, ale bojujem - napr. pracujúci manžel, partner, prípadne s alternatívnym príjmom, ostatní nezaradení v sk. 1 a 2 - 16,5% prostriedkov

Kto bude zaraďovať žiadateľov do skupín podľa stupňa núzde?

Sám žiadateľ zhodnotí, v akej kritickej situácii sa nachádza a na základe toho sa rozhodne, v ktorej z troch skupín požiada o podporu z výzvy. Toto rozhodnutie uvedie vo svojej žiadosti o príspevok. Pravdivosť údajov zo žiadosti overí kontaktná osoba z príslušnej školy, kde štrajkujúci učiteľ pôsobí. Moje osobné odporúčanie: žiadosť vyplňte úprimne, pravdivo a v podľa vlastného svedomia. Neplánujem nikoho lustrovať, vyšetrovať ani inak šikanovať. Stačí, že vás šikanujú úradníci a iné štruktúry. Primárny cieľ je pomôcť a sprostredkovať učiteľom náhradu strateného príjmu, aby mohli zotrvať vo svojom boji za lepšie podmienky v školstve. Úspech vidím jedine v jednote a vytrvalosti. Rozhodli ste sa slobodne, vstúpili ste do štrajku, teraz budeme bojovať. Všetci spolu. Vy v predných radoch, my v zadných.

V akých lehotách budú príspevky poukazované na účty prijímateľov?

Príspevky budú spracované a prevedené na účty príjemcov 2x mesačne vo výplatnom termíne (15. deň v mesiaci) a v termíne pre výplatu zálohy (30. deň v mesiaci)

Sú s prevádzkou služby spojené nejaké poplatky, náklady?

Pri spracovaní platieb prostredníctvom kariet VISA / MasterCard / Diners Club účtuje banka poplatok za relizáciu transakcie v štruktúre fixný poplatok + variabilný poplatok v závislosti od výšky sumy. Výška percenta poplatku je závislá od typu karty a od toho, kto kartu vydal (banka v SR alebo zahraničná banka). Všetky ostatné služby spojené s prevádzkou zabezpečujeme vo vlastnej réžii bez nároku na odmenu.

Aké sú termíny pre žiadateľov o príspevok?

Pokiaľ ste už o dar v rámci výzvy www.pomoz.sk žiadali v prvom cykle, ďalšiu žiadosť neposielate. Čakajte notifikáciu, ktorú dostanete prostredníctvom emailu, najskôr však po 1. 3. 2016.

Všetky žiadosti budeme posudzovať priebežne, aby sme zabezpečili bezproblémové sprostredkovanie pomoci štrajkujúcim učiteľom. Aby sme mohli splniť termíny výplaty príspevkov, určil som nasledovné termíny:

 1. náhrada príjmov za obdobie 25. - 31. 1. 2016 - 1/4 mesačného príjmu - uzávierka žiadostí 10. 2. 2016 23:59:59, sprostredkovanie výplaly príspevkov žiadateľom do 15. 2. 2016
 2. náhrada príjomv za obdobie 1. - 15. 2 .2016 - 1/2 mesačného príjmu - uzávierka žiadostí 25. 2. 2016 23:59:59, sprostredkovanie výplaty príspevkov žiadateľom do 15. 3. 2016
 3. náhrada príjmov za obdobie 16. - 29. 2. 2016 - 1/2 mesačného príjmu - uzávierka žiadostí 10. 3. 2016 23:59:59, sprostredkovanie výplaty príspevkov žiadateľom do 15. 3. 2016

Čo ak zostanú nevyplatené prostriedky alebo štrajk skončí predčasne?

Úprimne, budem šťastný, ak táto situácia nenastane. Ak predsa len nastane, príspevky nevyplatené v príslušných cykloch budú zúčtované na základe dodatočného rozhodnutia donorov:

 1. použité na podporu vzdelávania - alokované na základe odporúčania zástupcov učiteľov a rodičov (pomôcky, podpora vzdelávacieho procesu, exkurzie a pod.)
 2. vrátené donorovi

Kto je iniciátor výzvy?

Volám sa Miroslav Pagáč a som radový občan tejto republiky ako ktokoľvek iný. Od roku 2002 podnikám a snažím sa pomôcť zmysluplným aktivitám vo svojom okolí. Svoj čas zväčša trávim v Bratislave a jej okolí. Inak som z kopaníc a milujem cimbalovku :).

Prečo táto výzva?

Pretože chcem pomôcť. Chcem pomôcť učiteľom v ich boji. Chcem, aby vydržali štrajkovať čo najdlhšie a aby ich boj mal význam. Všetci vieme, že nezarábajú toľko, aby dokázali byť dlhodobo bez podpory. Pomôcť môže každý z nás, nejakou drobnosťou, strávným lístkom alebo pár eurami. Túžim po dni, kedy táto spoločnosť bude fungovať tak ako má, preto táto výzva.

Je za výzvou politika?

Nie. Celá výzva je čistá občianska aktivita, pomoc jednej osoby inej. Rád by som požiadal politikov, aby sa nezúčastnili a neprispievali do tejto výzvy. Prosím, rešpektujte apolitický charakter výzvy. Robíme to pre učiteľov, pretože veríme, že spolu dokážeme viac. Akékoľvek príspevky od politikov, politických združení alebo iných politicky aktívnych osôb budú vrátené. Samozrejme, nemám prehľad o každej osobe na politickej scéne. Rovnako neviem, prečo davy bláznia okolo Kim Cardashian :). Pokiaľ bude niektorý z donorov politicky aktívny a mne sa ho nepodarí odhaliť, prosím, upozornite na túto skutočnosť krátkou správou zaslanou na pomoz@pomoz.sk.

Aktuálny stav

Doteraz sa nám spoločne podarilo darovať

61 189.59 €

Ďakujeme, ste skvelí!

Suma zúčtovaná na transparentný účet:

61 189.59 €

Čo znamená tento rozdiel?

Ak vás zaujímajú podrobnosti, pozrite na:

Najrýchlejšie informácie získate na fanpage

Ako môžem pomôcť?

 • Finančným príspevkom na stránke Chcem pomôcť
 • Zdieľaním tejto stránky vo svojom facebookovom profile
 • Sledovaním informácií na facebookovej stránke výzvy
 • Prihlásením sa do odberu noviniek prostredníctvom formulára nižšie

Chcem byť informovaný

Uvedením vašej emailovej adresy sa prihlásite k odberu noviniek z výzvy Pomôž svojmu učiteľovi

Prihlásiť sa k odberu noviniek